Vraag een gratis analyse aan
Bel Stefan op 06 151 36 547

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Saam’ v.o.f. 2018 versie 1.0

Artikel 1. Definities

1. Saam’: Saam’ v.o.f., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75995522. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Saam’ een Overeenkomst heeft afgesloten.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.4. Dienst: de activiteit(en) die Saam’ voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd, waaronder beheer van accounts van sociale media sites.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Saam’ en Opdrachtgever, krachtens welke Saam’ de Dienst zal uitvoeren/leveren en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken.6. Website: www.saam.marketing.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. Saam’ zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Deze offerte wordt per e-mail toegestuurd. Daarna neemt Saam’ telefonisch contact met Opdrachtgever op om de offerte door te spreken en te controleren of de gegevens van Opdrachtgever juist zijn. Als Opdrachtgever akkoord is met de offerte, dan komt de Overeenkomst tot stand. Saam’ zal gebruik maken van de online dienst​ ​waar opdrachtgever dient te tekenen in geval van akkoord. In dit geval ontvangt Opdrachtgever een email met daarin een link naar een beveiligde webpagina uit de offerte . Op deze pagina wordt de offerte weergegeven en kan Opdrachtgever digitaal akkoord geven op de offerte waarna de Overeenkomst tot stand is gekomen. Opdrachtgever is akkoord met voorgenoemde werkwijze.

2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Saam’ het recht de prijzen hierop aan te passen.3. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden vervangt telkens alle voorgaande versies.

4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Saam’ alleen bindend indien en voor zover deze door Saam’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.5. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

6. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:- 1. de Overeenkomst;- 2. de eventuele bijlagen;

– 3. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Saam’ spant zich in de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Saam’ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van Opdrachtgever worden doorberekend.

3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Saam’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Saam’ beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot sociale media sites en/of websites welke in beheer zijn van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij Saam’ in beheer worden gegeven of relevante informatie/content welke door Saam’ als basis zal worden gebruikt om de Dienst te kunnen uitvoeren.

Artikel 4. Social Media en themakanalen

1. Opdrachtgever geeft Saam’ een machtiging om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij social media sites (waaronder bijv. Twitter, Facebook en Instagram). Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Saam’ hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever geeft Saam’ een machtiging om de in lid 4.1 genoemde accounts in naam van Opdrachtgever te beheren en configureren. Dit kan tevens inhouden wanneer de overeenkomst dat aangeeft dat Saam’ namens Opdrachtgever zal reageren op gebruikers van de te beheren social media sites.

3. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Saam’ geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Twitter), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Sociale media. Saam’ zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

4. Saam’ zal Opdrachtgever naar eigen inzicht promoten in nieuwsbrieven en de door Saam’ beheerde Sociale Media Accounts (themakanalen) die in de offerte, zoals beschreven in artikel 2 lid 1, zijn opgenomen.5. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Saam’ geen garantie kan gegeven ten aanzien van de behaalde extra omzet/winst na de mogelijke inverstering van mediabudget tijdens het promoten op social media kanalen zoals genoemd in artikel 4 lid 1. Saam’ zal zich inspannen om het aantal de (online) omzet ten gunste van Opdrachtgever positief te beïnvloeden wanneer vermeld staat in Overeenkomst.

Artikel 5. Duur en opzegging

1. De Overeenkomst tussen Saam’ en Opdrachtgever zal tenminste worden aangegaan voor een duur van 6 maanden. Dit is de minimale tijd die nodig is om het effect van de inspanningen van Saam’ daadwerkelijk te kunnen meten en evalueren. Deze periode gaat in vanaf het moment dat de eerste werkzaamheden zijn geleverd. tenzij anders overeengekomen door beide partijen. Voor eenmalige werkzaamheden, zoals het ontwikkelen van een nieuwe website of een videoproductie, geldt bovenstaande vanzelfsprekend niet. Zonder schriftelijke opzegging door Saam’ dan wel Opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met tenminste één kalendermaand. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst enkel tussentijds beëindigen door voldoening van een afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom is gelijk aan de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn beëindigd. De afkoopsom is door Saam’ direct opeisbaar bij Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Saam’ het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van Saam’) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Saam’ op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

3. Indien Opdrachtgever de toegang van Saam’ tot de sociale media sites ontneemt of betaling van mediabudgetten onderbreekt, welke in beheer waren gegeven bij Saam’, blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Saam’ bestaan.

Artikel 6. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.2. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Saam’ zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Saam’ is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Saam’ zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Saam’ gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

1. Saam’ zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal maandelijks (dan wel periodiek) bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Saam’ voldoen.2. Na het verstrijken van veertien dagen, tenzij anders bepaald, na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Saam’.

3. Saam’ kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Saam’ hiervoor te machtigen.5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Saam’ het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Saam’ direct opeisbaar.

7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8. In bovenstaande gevallen heeft Saam’ voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

9. Saam’ is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid verstrekken kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van Saam’.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, adviezen van Saam’, teksten, afbeeldingen en software berusten uitsluitend bij Saam’ of diens licentiegevers.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 9. Kansspel

1. Opdrachtgever garandeert dat hij voldoet aan de wet, en dan in het bijzonder aan de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting. Opdrachtgever is aanbieder van het kansspel en garandeert dat hij ook als aanbieder genoemd wordt bij het kansspel. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de kansspelbelasting.

2. Opdrachtgever vrijwaart Saam’ voor enige aanspraak of aanslag van een derde waaronder tevens maar niet uitsluitend begrepen de belastingdienst, indien Opdrachtgever handelt of juist niet handelt in strijd met lid 1 van dit artikel.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Saam’ voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Saam’ van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Saam’, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).

2. De totale aansprakelijkheid van Saam’ voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

3. Aansprakelijkheid van Saam’ voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.4. Buiten de in artikel 9 lid 1 en 9 lid 2 genoemde gevallen rust op Saam’ geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.1 tot en met 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Saam’.

5. De aansprakelijkheid van Saam’ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Saam’ onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Saam’ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Saam’ in staat is adequaat te reageren.6. Saam’ is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 11 voor overmacht.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Saam’ meldt. 8. Opdrachtgever vrijwaart Saam’ voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

Artikel 11. Overmacht

1. Saam’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Saam’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Saam’ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Saam’ door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Saam’ kan worden gevergd.

3. Saam’ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.4. Voor zover Saam’ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Saam’ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Personeel

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Saam’ voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Saam’ in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saam’. Onder werknemers van Saam’ worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Saam’ of van één van de aan Saam’ gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Saam’ of van één van de aan Saam’ gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Saam’ behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Saam’ heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 14. Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.4. De door Saam’ ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.5. Opdrachtgever is er mee akkoord dat Saam’ de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wilt overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Saam’ vereist.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

© Copyright Saam' 2024